RSS

O пројекту

Циљ пројекта: Припрема ученика из малог села да упознају свет који их окружује и омогући им да постану пуноправни грађани великог, “глобалног” села кроз низ наставних активности изведених комбинацијом метода вршњачког учења, пројектне наставе, електронског учења и амбијенталне наставе.

О пројекту: Пројекат је започет школске 2009/2010. године са циљем да ученици из малог, забаченог села од најмлађег школског узраста почну постепено да се припремају за живот и рад у савременом, модерном друштву, уз помоћ вршњачког и електронског учења, амбијенталне наставе и савремених ИКТ. Реализован је кроз 3 активности: Лингвистичка радионица “Деца говоре” (школске 2009/2010. године), Уз помоћ дигиталних алата, сећамо се старих заната (школске 2010/2011. године) и Уз помоћ нета, и ми смо део света (школске 2011/2012. године), где су прва и друга активност представљале припрему за реализовање треће, централне активности. Активности су планиране тако да ученике поступно воде ка остваривању циља пројекта-припремању за живот и рад у савременом друштву. Ученици се уз помоћ ИКТ прво упознају са оним што им је ближе, познатије да би на крају дошли до оног удаљенијег и мање познатог. Пројекат се заснивао на когнитивистичким и конструктивистичким поставкама, али је у њему препознатљив и конективизам-теорија учења за дигитално доба који је провејавао кроз сваку активност. Доминирали су вршњачко учење, самостални, истраживачки рад ученика, решавање проблемских ситуација, учење путем открића, интерактивни, али и практични рад ученика. У све активности укључен је и ученик са посебним образовним потребама који је, уз помоћ својих вршњака, успешно извршавао све задатке и значајно напредовао у учењу. Ученици су се налазили у средишту наставног процеса, активности су биле у складу са њиховим индивидуалним потребама, интересовањима и могућностима. Планираним активностима су наставни садржаји приближени “дигиталним урођеницима” (Марк Пренски), али је дошло и до “промене образовне парадигме” (Сир Кен Робинсон).

image

Опис пројекта: Пројекат је осмишљен тако да ученике поступно, од 2. разреда, упознаје са светом који их окружује, полазећи од онога што је њима блиско (њихово властито окружење, говор, обичаји, занимања у средини у којој живе) и наводећи их да кроз вршњачко учење, дођу до сазнања о постојању различитости и да те различитости прихвате као неизоставни део савременог друштва. Ученици су у ситуацији да све време истражују, упоређују, анализирају своју средину и њене карактеристике са великим градским срединама. По први пут ученици су били у прилици да не буду пасивни посматрачи и примаоци готових знања која им преноси учитељ, већ да буду креатори наставних материјала и учитељи другим ученицима, својим вршњацима из других школа. Кроз креирање наставних материјала (филмова, подкаста, фото прича, реклама, електронског каталога, аватара) они стичу додатна сазнања и о сопственој средини, а тиме што наставне материјале сами креирају, обезбеђено је да њихово знање буде трајније. Уједно се упознају и са могућностима савремене ИКТ и уочавају да се захваљујући њеном развоју не мења само њихов начин учења, већ се дешавају и многе друге промене у свету који их окружује. Тако долазе до идеје о коришћењу интернета за промовисање производа старих занатлија (креирање Интернет продавнице), али одлазе у својим закључцима и много шире-захваљујући интернету више неће постојати скоро никакве границе. Моћи ће да упознају земље у којима никада нису били, моћи ће да се баве савременим занимањима од своје куће. Тако ће решити проблем изумирања села, јер неће као њихови мештани морати да напусте село у потрази за бољом будућношћу. Ученици су, спонтано, кроз ове закључке, сами покренули иницијативу за реализовање треће, централне активности пројектаУз помоћ нета, и ми смо део света. Користили су интернет и Бинг мапе за истраживање и упознавање удаљених земаља, креирали аватаре помоћу којих су говорили о занимањима којима би волели да се баве у будућности, а која су повезана са привредом проучаване земље, испољили своју креативност и маштовитост цртањем (дизајнирањем) различитих производа. Након реализације ове активности, резултати показују да ученици из једног малог села заиста могу једнога дана да постану пуноправни грађани савременог модерног друштвa.

Планирање пројекта: Пројекат је осмишљен као спој електронског и вршњачког учења и амбијенталне наставе, при чему је ученик постављен у средиште наставног процеса, активно учествује у процесу стицања знања и омогућена је интеракција на свим нивоима. Пројекат се састојао из 3 активности. Прву активност, лингвистичку радионицу „Деца говоре“ наставници су детаљно испланирали пре њене реализације, а онда је током рада кориговали (у случајевима када је постојала потреба за тим). Другу активност, Уз помоћ дигиталних алата, сећамо се старих заната, која је реализована наредне школске године, наставници су планирали на основу резултата претходне, знања и искуства која су ученици стекли. Последња активност, Уз помоћ нета, и ми смо део света, реализована је на иницијативу ученика, при чему је наставник испланирао активности за ученике и начин рада, али им при томе препустио да се нађу у улози истраживача и да сами управљају процесом стицања знања.

Разлога за реализацију пројекта има више. Један од њих односи се на немогућност ученика да упознају средину другачију од оне у којој живе. Ученици живе у малом, забаченом селу у коме је главно занимање пољопривреда, а село полако изумире, јер је велики број мештана напустио село и отишао у потрагу са бољим животом. Пројекат је омогућио ученицима да упознају удаљена места и њихове карактеристике и да се припреме за будући живот и рад у савременом и модерном друштву, у коме треба уважавати различитост. Други разлог за реализацију пројекта јесте покушај да наставне садржаје приближим „дигиталним урођеницима“, како Марк Пренски назива савремене генерације ученика, и да омогућим свим ученицима да уче у складу са својим потребама, могућностима и интересовањима (укључујући и ученика са посебним образовним потребама) и тако бар делимично променим образовну парадигму о којој је говорио Сир Кен Робинсон. Промена образовне парадигме је, уједно, и наредни разлог за реализацију пројекта. Интегративним приступом настави омогућено је ученицима да о одређеном садржају добију комплетну слику. Промени парадигме допринеле су и нешто старије теорије учења (когнитивизам и конструктивизам), али и конективизам-теорија учења за дигитално доба коју је увео Џорџ Сименс и која доминира у раду: повезивање са другим ученицима и стицање нових сазнања на основу искустава других (вршњачко учење), при чему се разликују важне од неважних информација.

Изградња знања и критичко мишљење: Пројектне активности су осмишљене тако да се од ученика није захтевало репродукавање усвојених знања, већ су ученици стављени у ситуацију да сами стварају сопствено знање кроз прикупљање материјала (претраживање интернета, посету занатлијама), његово анализирање и процењивање, а затим обједињавање и креирање наставних материјала за вршњаке из друге средине.Током креирања наставних материјала дошли су до изражаја сарадничко учење у оквиру ученичких група, истраживачки рад ученика (истраживање обичаја и веровања у њиховом крају, посета старим занатлијама ради прикупљања потребних информација, истраживање великих градова Европе и света помоћу интернета), експериментисање (извођење огледа о особинама материјала) критичко мишљење (промишљања о материјалима које су они сами креирали, али и њихови вршњаци из других школа с обзиром на њихов допринос процесу учења, и упоређивање карактеристика средине у којој живе са великм градским срединама-сличности и разлике), прављење паралеле (упоређивање и анализирање) између занимања којима се баве старе занатлије и занимања будућности која ће се реализовати помоћу интернета.

image

Учење изван учионице: Током реализације свих активности у оквиру пројекта доминирао је интегративни приступ који је обухватао садржаје више наставних предмета и на тај начин отклонио слабости традиционалне наставе у којој се наставни садржаји проучавају распарчано, појединачно у оквиру сваког предмета, а ученици касније нису у стању да те садржаје повежу и сагледају их као једну целовиту слику. Осим вршњачког и електронског учења и учења у учионици, била је заступљена и амбијентална настава. Ученици су посетили старе занатлије, посматрали начин на који они стварају разне производе, интервјуисали их и фотографисали. Касније су од прикупљених информација креирали наставне материјале из којих су учили њихови вршњаци. Амбијентална настава је реализована и након завршетка 1. и 2. активности пројекта када су ученици посетили Бачку Паланку и Нови Сад, “уживо” видели и чули оно о чему су учили преко интернета (различите дијалекте, обичаје, али и друге карактеристике градске средине).

Примена ИКТ: ИКТ су искоришћене за креирање електронских наставних материјала од стране ученика помоћу којих је реализовано вршњачко учење путем интернета, при чему су повезани ученици неколико основних школа из различитих крајева Србије. Овакав начин учења је био изводљив искључиво помоћу ИКТ. Захваљујући ИКТ ученицима је омогућено и упознавање удаљених градова и држава и реализација виртуелних путовања. Одабрана технологија је искоришћена тако да се процес учења заснивао на креативности и стваралаштву ученика (креирање дигиталне рекламе, електронског каталога, аватара, дизајнирање различитих производа…), али и подизање нивоа информатичке писмености ученика и њихово оспособљавање за коришћење већег броја савремених дигиталних алата. Комуникација са ученицима из других школа реализована је помоћу Messinger-а.

image

Сарадња: Током реализације пројекта сарадња међу самим ученицима била је на високом нивоу. Код групних активности вршили су поделу посла у оквиру групе, међусобно се допуњавали, кориговали, размењивали мишљења. Били су свесни да успех целе групе зависи од сваког њеног члана и трудили се да свој задатак што боље ураде. Код индивидуалних задатака помагали су једни другима, давали предлоге и сугестије.

Током реализације 1. активности пројекта успостављена је сарадња са ученицима из 3 градске школе (ОШ “Свети Сава” Бачка Паланка, ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад и ОШ “Јанко Веселиновић” Шабац), а сарадња са ученицима ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад настављена је и током 2. активности. Сарадња се заснивала на вршњачком учењу помоћу интернета и комуникацији преко Messinger-а ради договора о раду. Након завршетка онлајн активности, организовани су физички сусрети и упознавање ученика “уживо”, али је вршњачко учење и даље било присутно (ученици су и даље учили једни од других о говору, обичајима, занимањима и многим другим карактестикама средине у којој се налазе). Помоћ за реализацију ових активности добијена је од локалне самоуправекоја је ученицима обезбедила превоз и од родитеља ученика који су се потрудили да своје госте дочекају на што бољи начин.

Током реализације 2. активности успостављена је сарадња и са мештанима-старим занатлијамакоје су ученици посетили ради прикупљања потребних информација. Занатлије су се радо прихватиле позив да свој занат представе деци. Ученици су занатлије интервјуисали, фотографисали, постављали им нова питања, како би креирали што боље наставне материјале за своје вршњаке.

image

Advertisements
 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

 
%d bloggers like this: